BAKLAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜRO GÖREVLİSİ ÜNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
 
 
1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER      
    
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.
 
SYD Vakıflarına personel alımında aranacak özel şartlar:
 
1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-) Medeni  haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6-) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7-) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden ;                
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları ile Sosyoloji, Psikoloji,Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler Bölümleri) mezun olmak; ancak KHK ile kapatılmış olan Üniversitelerden mezun olanlar hariç ve ÖSYM tarafından yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
8-) Bilgisayar ve Ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak ( Buna ilişkin olarak transkript belgesi veya M.E.B bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak )
9-) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak (Sağlık kurulu raporu sınav da başarılı olan aday için geçerlidir.)
10-) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,
11-)  Mülakatta başarılı olan aday hakkında güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra işe başlatılacaktır.
12-) İşin süresi: Belirsiz Süreli  ( işe başladığı tarihten itibaren 3 ay deneme süreli )
13-) Başvuru süresi bittikten sonra alınacak personelin 5(Beş) katı aday en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 1 (bir) personel ile sözleşme yapılacaktır. Adaylar; https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden elektronik başvuru yapacaklardır. Posta, şahsen veya 3’üncü kişiler vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
14-)   Bu şartları sağlayan 1 adet BAYAN personel alımı yapılacaktır.
 
 
2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
 
 
Aşağıda istenen belgeler 12.03.2018 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.(Bu belgeler mülakata hak kazanan adaylar için geçerlidir.)
 
1- İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)
2- Mezun olduğu Üniversite Diploması (aslı veya noter onaylı sureti)
3-  (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 2016 / 2017 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi, 
5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
6- Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık kurul raporu (Yeni tarihli),
7- Adli sicil kaydı belgesi,
8-  Özel şartlarda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopileri 
 
3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1- Başvurular 21.02.2018 tarihinde başlayıp 06.03.2018 Salı günü saat 17:00’ da mesai bitiminde  sona erecektir. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden online olarak yapılacaktır.
 Mülakata çağrılan adaylar başvuru belgelerini şahsen elden teslim etmek zorundadır. 12/03/2018 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır,
2- Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 5 aday çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Baklan Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan http://www.baklan.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Vakıf Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel, alıp almamakta serbesttir.
3- Mülakat tarihi 15/03/2018 tarihinde yapılacak olup, mülakat konuları genel kültür, genel yetenek ve Vakıf mevzuatından ibarettir.
 
BAŞVURU ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU YERİ:    Baklan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Zemin Kat No : 1
BAKLAN  SYD VAKFI  E-POSTA ADRESİ    :  
baklansydv@hotmail.com
 
Adayların soracakları sorular için telefon yolunu kullanmaları rica olunur.
 
Telefon : 0258 781 23 60
 
İLANEN DUYURULUR